Blatnica

Blatnica

Rekreačno - zábavné centrum hotela bude slúžiť pre hotelových hostí, tvoriť zázemie pre tenisové kurty a slúži aj externým hosťom. S hotelom bude prepojený spojovacou lávkou na 2NP. Navrhli sme moderne, súčasne vyznievajúci objekt, ktorého architektonický výraz má tvoriť jednoznačný súzvuk s prírodou, a to vo vonkajšom aj vnútornom stvárnení. Objekt sa otvára smerom do prírody, na jeho SV a JV strane, presklenými plochami, terasami, ochodzami, tribúnou pre tenis a pod.

Filozofiou stvárnenia objektu nebolo, priblížiť sa existujúcej architektúre, nakoľko sa táto vyvinula aditívnym spôsobom na základe rekonštrukcie predchádzajúceho, s čitateľnými vplyvmi porevolučného entuziazmu.

Projekt hotelovej prístavby je v súčastnosti v štádiu vybavovania stavebného povolenia.